Geea

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok a záručné podmienky

GEEA, s.r.o., Bratislava

Záručné podmienky 

Platné od 01.11.2023

 

Záručná doba:  

Záruka na dielo je 2 roky odo dňa odovzdania. Záruka na technologické komponenty /striedače, fotovoltaické moduly/ je podľa záručných podmienok výrobcu alebo minimálne 2 roky.

 Fotovoltaické moduly – konštrukčná záruka 10 rokov a záruka na výkon 25 rokov podľa nasledovných podmienok: 

 • Prvý rok pokles nominálneho výkonu maximálne 3%
 • Každý ďalší rok pokles nominálneho výkonu maximálne 0,7% za rok

Fotovoltaický striedač – záruka 5 rokov

Vykurovacia infračervená fólia Heatflow – záruka 10 rokov

Akumulátory

 • NARADA – Záruka 2 roky
 • BMZ ESS – Záruka 10 rokov
 • BYD ENERGY – Záruka 10 rokov
 • DOWELL ESS – Záruka 10 rokov

 Nahlasovanie závad počas záruky:  

Reklamácia sa uplatňuje u Zhotoviteľa emailom s vyžiadaným potvrdením o doručení na adrese: servis@geea.sk

 Nahlasovanie závad po uplynutí záruky:  

Uplatňuje sa u Zhotoviteľa emailom s vyžiadaným potvrdením o doručení na adrese: servis@geea.sk 

 Rozsah servisných prác  

 • opravy vrátane nevyhnutných nákladov na vykonanie opráv
 • výmena chybných alebo nefunkčných dielov
 • likvidácia nefunkčných dielov
 • prednostne sa podľa technických možností vykonáva oprava cez vzdialený dohľad.

V prípade ak Odberateľ nemá zriadený vzdialený dohľad, Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať náklady spojené s identifikáciou závady v prípade, ak táto závada mohla byť odstránená cez vzdialený dohľad.

  Termíny servisných prác

 • Počas záručnej doby Zhotoviteľ odstráni závadu do 30 dní od nahlásenia závady.
 • Mimozáručné závady odstráni Zhotoviteľ v termínoch podľa samostatnej dohody pre každý servisný prípad.
 • Pokiaľ nebude možné termín konečného odstránenia závady dodržať, alebo vznikne oprávnený predpoklad že ho nebude možné dodržať, informuje Zhotoviteľ Odberateľa  a dohodne sa s ním na inom záväznom termíne. V takomto prípade má Odberateľ nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla nedodržaním termínu odstránenia závady v zmysle platnych legislativnych predpisov Slovenskej republiky.

 Povinnosti Odberateľa:  

 • Reklamovať u Zhotoviteľa vady montáže alebo zariadenia v lehote 5 pracovných dní od zistenia vady.
 • Umožniť pracovníkom Zhotoviteľa voľný a neobmedzený prístup do miesta inštalácie a ku všetkým častiam diela, ktoré môžu byť dotknuté servisným zásahom.
 • Umožniť pracovníkom Zhotoviteľa pre účely servisu z bezpečnostných dôvodov vypnutie častí alebo celého diela na nevyhnutnú dobu.
 • Odberateľ (Domácnosť) nie je oprávnený vykonávať počas trvania záruky servisné zásahy sám, ani prostredníctvom tretej oprávnenej osoby. Servisné zásahy sú oprávnení vykonávať len zaškolení pracovníci autorizovaného servisného centra Zhotoviteľa.
 • Pre Slovenskú republiku je autorizované servisné centrum spoločnosť GEEA, s.r.o. so sídlom v Bratislave, web adresa http://www.geea.sk/

 Prenos zodpovednosti:  

Za technologický výrobok, pre ktorý stanovuje záručné podmienky výrobca, tieto platia aj počas trvania záručných podmienok na dielo, prípadne dlhšie, ak to stanovuje výrobca. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za záruku v prípade ak spoločnosť výrobcu vstúpi do reštrukturalizácie, insolvenčného konania alebo do predbežného insolvenčného konania.

Zodpovednosť za záruku zaniká takisto zánikom spoločnosti výrobcu.

V takýchto prípadoch Zhotoviteľ poskytuje záruku maximálne 2 roky odo dňa inštalácie zariadenia.

 Vylúčenie zodpovednosti:  

Zhotoviteľ ani výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté z nasledovných príčin: 

 • Vyššia moc. Pre účely tejto zmluvy sa vyššou mocou rozumie: prírodné katastrofy, vojna, občianska vojna, stávka.
 • Zmena legislatívy, ktorá znemožní plnenie zmluvných servisných podmienok.
 • Škody spôsobené treťou stranou alebo neoprávnenou alebo nesprávnou manipuláciou Odberateľa (Domácnosti).
 • Zmeny na technologických zariadeniach, alebo pokus o zmeny, opravy, údržba, alebo úpravy systémov, ktoré neboli vykonané autorizovanými pracovníkmi v zmysle platných technických a legislatívnych noriem Slovenskej republiky alebo poverenými pracovníkmi výrobcu technológie.
 • Prevádzka a manipulácia v rozpore s užívateľskými manuálmi pre zariadenie.
 • Prevádzka v iných prevádzkových podmienkach, než sú stanovené v technických listoch a užívateľských manuáloch inštalovaných zariadení.
 • Škody spôsobené vonkajšími vplyvmi a prirodzeným opotrebením.
 • Poruchy spôsobené poruchou distribučnej siete, poruchou infraštruktúry Domácnosti alebo tretej strany.
 • Poškodenie alebo narušenie spôsobené komponentami, ktoré neboli dodané alebo inštalované Zhotoviteľom.

Zmena, odobranie alebo manipulácia s sériovým číslom alebo inými typovými a identifikačnými znakmi zariadení, spôsobená Domácnosťou alebo treťou stranou.