Čo je to energetická efektívnosť?

Definícia

Energetická efektívnosť je proces, ktorý prispieva k zvýšeniu energetickej účinnosti alebo k zníženiu energetickej náročnosti premeny, distribúcie alebo spotreby energie pri zohľadnení technických, hospodárskych alebo prevádzkových zmien, alebo zmien správania koncových odberateľov a konečných spotrebiteľov

Ciele

 • Ekonomické – trvalé zníženie prevádzkových nákladov dosiahnuté úsporami energií potrebných na prevádzku
 • Enviromentálne – zníženie emisií sklenníkových plynov

Legislatívny rámec

 • Zákon 321/2014 o energetickej efektívnosti
 • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o
  energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a
  2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L
  315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady 2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v.
  EÚ L 141, 28. 5. 2013).
 • Benefity energetickej efektívnosti
 • Znižovanie nákladov na prevádzku budov, zariadení a verejného osvetlenia
 • Zlepšenie kontroly nad prevádzkovými nákladmi
 • Zvýšenie komfortu užívania

Proces realizácie programu úspor energie

 • Štúdia vykonateľnosti (voliteľné – podľa rozsahu a zložitosti prípadu)
 • Verejné osvetlenie – Svetelnotechnická štúdia
 • Budovy – Energetický audit – podklady pre vypracovanie:
  • stavebná časť skutkový stav
  • skladby obvodovych stien, striech a podlah, okien (skutkovy stav)
  • technicke riesenie vykurovania
  • technicke riesenie osvetlenia
  • fotodokumentacia
  • spotreby energii za posledne tri roky + financne dopady
  • teplotechnicky posudok
 • Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
 • Stavebné povolenie alebo ohlasenie drobnej stavby pre realizáciu
 • Nastavenie financovania
  • Štrukturálne fondy
  • Bankové úvery programovo smerované na EE (EIB, EBRD)
  • Zmluva o Energetickej službe
 • Výberové konanie – verejné obstarávanie
 • Realizácia
 • Meranie a regulácia

Možnosti financovania projektov

Priame investície

 • Podľa dostupnosti vlastných zdrojov a efektívnosti ich využitia v úsporách energií
 • Bankové financovanie
 • Bankové investičné úvery
 • Bankové financovanie z programov smerovaných do energetickej efektívnosti
  (EBRD)
 • Operačné programy
 • Kvalita životného prostredia
 • Program rozvoja vidieka
 • Zmluva o energetickej službe
 • Je vymedzená legislatívnym rámcom 321/2014 o energetickej efektívnosti

Formulár s dopytom

Firma/obec

Meno

Priezvisko

Adresa

Popisné číslo

Súpisné číslo

PSČ

Obec

Telefón

E-mail

Mám záujem o:

Poznámka:

Pre všetky uvedené kroky poskytujeme priame alebo podporné služby.